Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fleur de Vos 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Fleur de Vos ©. Fleur de Vos is gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88011348
Contact kan worden opgenomen via team@fleurdevos.com

Algemene voorwaarden downloaden als PDF

Artikel 1: Definities

1.1 In deze voorwaarden verwijst ‘Fleur de Vos’ naar het bedrijf dat is gevestigd in Amsterdam en dat deze algemene voorwaarden hanteert. Fleur de Vos biedt jou online cursussen, evenals diverse andere diensten en producten.

1.2 Jij, de klant, neemt deel aan een cursus van Fleur de Vos of maakt gebruik van haar diensten. In deze voorwaarden kunnen we je ook aanduiden als ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’.

1.3 ‘Wij’ zijn jij en Fleur de Vos, en samen sluiten we een overeenkomst. Deze overeenkomst bevat de afspraken over de cursus, diensten of producten die je van Fleur de Vos afneemt.

1.4 Onder ‘schriftelijk’ valt zowel traditionele briefpost als elektronische communicatie, zoals e-mail, WhatsApp en andere door Fleur de Vos gebruikte berichtendiensten.

1.5 Met ‘diensten’ bedoelen we niet alleen de cursussen, maar ook extra online services zoals masterclasses, trainingen, een-op-een gesprekken en andere producten aangeboden door Fleur de Vos.

1.6 Onder Websites worden websites en merken verstaan die onder beheer van Fleur de Vos zijn, zoals maar niet uitsluitend, Fleur de Vos, Mama is even bezig, Mama weet alles en Mama weet alles academy.

1.7 De ‘overeenkomst’ is de contractuele afspraak waarbij Fleur de Vos tegen betaling diensten levert of digitale producten aan jou verstrekt, en waarbij deze algemene voorwaarden zijn bekrachtigd.

Artikel 2: Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn inherent aan de overeenkomst die je sluit met Fleur de Vos. Ze vormen de basis van onze afspraken.

2.2 Eventuele Algemene Voorwaarden van jouw kant worden hierbij expliciet van de hand gewezen. Enkel de Algemene Voorwaarden van Fleur de Vos gelden.

2.3 Het kan voorkomen dat we samen besluiten dat specifieke artikelen uit deze Algemene Voorwaarden niet op ons van toepassing zijn. Dit moet dan wel schriftelijk worden bevestigd door beide partijen.

2.4 Als bepaalde artikelen uit deze Algemene Voorwaarden door omstandigheden wettelijk niet toegestaan zijn, zullen deze niet van toepassing zijn. De overige artikelen blijven echter onverminderd van kracht.

2.5 Fleur de Vos behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden, als zij dit noodzakkelijk acht. Je ontvangt dan, indien op jou van toepassing, een geüpdatete versie. Als de wijzigingen ingrijpend zijn en jouw rechten aantasten, heb je het recht om de overeenkomst te laten ontbinden.

2.6 Deze voorwaarden gelden voor alle producten en diensten van Fleur de Vos waarop deze van toepassing zijn verklaard, tenzij we hier schriftelijk expliciet van zijn afgeweken.

2.7 De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle acties van derden die Fleur de Vos inschakelt bij het uitvoeren van de diensten, producten en/of cursussen, tenzij expliciet schriftelijk anders is aangegeven.

2.8 De meest recent verstrekte versie van deze Algemene Voorwaarden is altijd van toepassing.

2.9 Mochten één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of vernietigbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 3: Aangaan en looptijd van de overeenkomst

3.1 Een formele overeenkomst tussen jou en Fleur de Vos wordt aangegaan op het moment dat je een aanbod, zoals de aankoop van een cursus, via onze websites accepteert of een schriftelijke offerte aanneemt.

3.2 Door het afronden van de aankoop van een cursus of dienst op onze websites of door schriftelijk akkoord te gaan met een offerte, stem je in met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden vormen dan een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen jou en Fleur de Vos.

3.3 Indien er een evidente fout of tikfout in een aanbod of offerte van Fleur de Vos voorkomt, zijn we niet verplicht om dat aanbod te honoreren. We streven er natuurlijk altijd naar om alle informatie zo nauwkeurig mogelijk te presenteren.

3.4 Het huidige cursusaanbod van Fleur de Vos is altijd te raadplegen op onze websites. Let op: de aanbieding van een cursus tegen een bepaalde prijs garandeert niet dat deze cursus in de toekomst tegen dezelfde prijs beschikbaar zal zijn.

3.5 De overeenkomst heeft een looptijd zoals aangegeven in het aanbod van de cursus of dienst op het moment van aankoop.

3.6 In het geval van een cursus of dienst waarbij ‘levenslange toegang’ wordt beloofd, gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Tarieven en Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle tarieven van de door ‘Fleur de Vos’ aangeboden cursussen en diensten, zoals weergegeven op de websites en op social media, zijn inclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

4.2 Bij voltooiing van een aankoop op de website ontstaat er een betalingsverplichting. Dit houdt in dat je verplicht bent het totale bedrag voor de geselecteerde cursus of dienst te voldoen.

4.3 Toegang tot de aangeschafte cursus, dienst of product wordt pas verstrekt na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

4.4 Indien er sprake is van een betalingsregeling en je deze niet naleeft, behoudt Fleur de Vos zich het recht voor om de toegang tot de aangeschafte cursus of dienst tijdelijk op te schorten. Na voldoening van de achterstallige betaling, wordt de toegang weer hersteld.

4.5 Indien je onterecht een kortingscode hebt gebruikt, zal Fleur de Vos de ten onrechte ontvangen korting plus administratiekosten van € 25,- in rekening brengen. De toegang tot de cursus of dienst wordt ingetrokken totdat deze factuur is voldaan.

4.6 Bij nalatigheid van het nakomen van je financiële verplichtingen, moeten wij de vordering helaas overdragen aan een incassobureau en zijn de extra kosten voor jouw rekening.

4.7 Indien de betaling van de factuur niet tijdig wordt voldaan, ben je automatisch in gebreke. Fleur de Vos heeft dan het recht om wettelijke rente en incassokosten bij jou in rekening te brengen. De rente wordt berekend over de periode vanaf het moment dat je had moeten betalen tot het moment dat je daadwerkelijk betaalt..

4.8 Wanneer ‘Fleur de Vos’ kosten moet maken voor het innen van de verschuldigde betalingen, bijvoorbeeld via een gerechtelijke procedure, worden alle redelijke kosten van deze procedure aan jou doorberekend.

4.9 In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie van je bedrijf of beslaglegging op je bezittingen, zijn alle vorderingen van ‘Fleur de Vos’ op jou onmiddellijk opeisbaar. Bij niet volledige betaling van een cursus of dienst, wordt de toegang hiertoe ingetrokken. Cursussen, producten of diensten die al volledig zijn betaald, blijven toegankelijk.

Artikel 5: Levering van Diensten/Producten

5.1 De levering van diensten en producten geschiedt online via de websites of het platform dat tijdens de aankoop wordt aangeduid. Na afronding van de aankoop krijg je toegang tot de aangeschafte producten of diensten.

5.2 Digitale producten worden onmiddellijk na aankoop geleverd. Jij, als klant, krijgt direct toegang tot de volledige inhoud van het product. Tenzij expliciet anders is aangegeven bij aankoop. 

5.3 Fleur de Vos streeft ernaar de toegang tot de aangeschafte producten of diensten zo spoedig mogelijk na aankoop te verlenen. Echter, kunnen er vertragingen optreden door technische problemen.

5.4 Fleur de Vos is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet kunnen leveren van diensten als gevolg van factoren buiten haar invloedssfeer, zoals, maar niet beperkt tot, technische problemen bij de klant of bij derden, of problemen die voortvloeien uit de handelingen of nalatigheid van de klant.

5.5 Fleur de Vos behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor de uitvoering van (bepaalde onderdelen van) de overeenkomst.

5.6 Cursussen, diensten en overige producten worden beschikbaar gesteld op een platform van een derde partij. Hoewel Fleur de Vos zich inzet om ononderbroken toegang tot de cursus te verzekeren, kan zij dit niet altijd garanderen. Eventuele technische problemen, onderhoud of andere factoren die de toegankelijkheid kunnen beïnvloeden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Fleur de Vos.

5.7 Doordat je onmiddellijk toegang krijgt tot de volledige cursus, heeft Fleur de Vos haar verplichtingen onmiddellijk nagekomen. De primaire waarde van de overeenkomst is gelegen in de inhoud van de online cursus. Extra sessies, documenten, toevoegingen of andere extra’s zijn bonussen en vertegenwoordigen geen afzonderlijke waarde in de cursusprijs. Voor deze bonussen kan geen restitutie worden gevraagd in het geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden hiervoor.

5.8 In het geval dat een product of dienst tijdelijk niet beschikbaar is na aankoop, zal Fleur de Vos jou hiervan op de hoogte brengen en een indicatie geven van de verwachte leveringstijd.

5.9 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en actuele contact- en betalingsgegevens om de levering van de aangeschafte producten of diensten te faciliteren.

Artikel 6: Annulering en Retourbeleid

6.1 Voor digitale producten en diensten, waaronder cursussen, masterclasses en digitale product-downloads die direct beschikbaar worden gesteld, geldt dat ruilen of retourneren niet mogelijk is. Door deze producten te bestellen en te betalen, geef je expliciet aan dat je afstand doet van het recht op bedenktijd en het recht om de overeenkomst te herroepen.

6.2 Als de inhoud van een digitaal product, dienst, cursus of masterclass in gedeelten beschikbaar wordt gesteld, kan annulering plaatsvinden binnen 14 dagen na aankoop. In dit geval wordt het bedrag voor de al beschikbaar gestelde inhoud en materialen naar rato berekend. Voor zakelijke aankopen van een dienst, cursus of overige producten blijft echter de volledige betalingsverplichting bestaan.

6.3 Het is jouw verantwoordelijkheid om alle beschikbare inhoud van een cursus te bekijken binnen de aangegeven toegangsperiode. Verlenging van deze toegangsperiode is enkel mogelijk op aanvraag en tegen extra betaling. Hiervoor bestaat echter geen verplichting vanuit Fleur de Vos om dit ook daadwerkelijk aan te bieden.

6.4 Fleur de Vos benadrukt dat er geen afzonderlijke waarde is verbonden aan bonussen en extra inhoud zoals vermeld in artikel 5.6.

6.5 Indien je een product of dienst van Fleur de Vos als geschenk ontvangt en dit voldoet niet aan je verwachtingen, is Fleur de Vos niet verplicht om de waarde in geld terug te geven. In een dergelijk geval kun je contact opnemen met Fleur de Vos om te bespreken of er andere oplossingen mogelijk zijn, maar dit is Fleur de Vos niet verplicht en hier kunnen geen garanties voor worden gegeven.

6.6 Je hebt het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na aankoop van de cursus te herroepen. Om dit te doen, stuur je een e-mail naar Fleur de Vos. Na deze termijn van 14 dagen, en indien nog niet alle inhoud beschikbaar is gesteld, worden de kosten naar rato berekend. Dit is gebaseerd op het voordeel dat je al hebt gehad door toegang te hebben tot de cursus.

6.7 Voor het beroep op de “14 dagen niet goed, geld terug-garantie” moet je kunnen aantonen dat je alle video’s hebt bekeken en de opdrachten hebt voltooid. Je moet ook de volledig ingevulde opdrachten met ons delen. Als je kunt aantonen dat je, ondanks het volgen van de cursus, geen enkel voordeel hebt gehad, kun je je geld terugvragen.

6.8 Als je de cursus als ondernemer hebt aangeschaft, bestaat er helaas geen recht op herroeping. Voor zakelijke aankopen, dus aankopen gedaan door ondernemers, geldt geen herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd. Ondernemers hebben daardoor dus geen wettelijk recht om hun aankoop binnen 14 dagen te herroepen en hun volledige aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 7: Garantie en Conformiteit

7.1 Fleur de Vos verzekert dat de geleverde producten en diensten overeenkomen met de specificaties zoals vermeld in de overeenkomst, voldoen aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en in overeenstemming zijn met wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.

7.2 Mocht een product niet conform zijn, dan heb je recht op reparatie of vervanging van dat product. 

7.3 Je bent verplicht om eventuele onvolkomenheden of gebreken direct na ontdekking te melden aan Fleur de Vos. Het niet tijdig melden kan resulteren in het verlies van je recht op garantie.

7.4 De garantie is niet van toepassing als de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van incorrect, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of als jij wijzigingen aan het product of dienst aanbrengt of laat aanbrengen die niet door Fleur de Vos zijn goedgekeurd.

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De volledige inhoud en informatie van de cursus vallen onder het eigendom van Fleur de Vos ©. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden aan Fleur de Vos als de maker. Je verkrijgt hierbij een licentie voor het gebruik, voor de afgesproken duur van de door jou aangeschafte cursus.

7.2 Het is jou niet toegestaan om de cursusinformatie op enige wijze openbaar te maken, te delen, te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. De verworven kennis mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.

7.3 Informatie omvat alle mogelijke vormen van kennisoverdracht, waaronder, maar niet beperkt tot: cursusvideo’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames, berichten van gesloten social media-accounts, en dergelijke.

7.4 Overtredingen van het intellectuele eigendomsrecht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende situaties: het gebruik van de informatie voor een ander doel dan overeengekomen, hergebruik van de informatie zonder toestemming van Fleur de Vos, het kopiëren en aanpassen van de informatie. Elke overtreding van wat in artikel 8 is bepaald, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

7.5 In het geval van een inbreuk op het auteursrecht, zal Fleur de Vos een boete opleggen van driemaal de huidige cursusprijs. Deze boete sluit niet uit dat Fleur de Vos verdere schadevergoeding kan eisen voor aanvullende geleden schade.

7.6 Het is strikt verboden om inloggegevens te delen en om digitale bestanden, zoals maar niet beperkt tot, e-books of audiobestanden, door te sturen. Bij overtreding van deze regel wordt, naast de boete voor de schending van het auteursrecht, ook een boete van 10 keer de productprijs in rekening gebracht.

7.7 Het maken van opnames tijdens de cursus, sessies of masterclasses of het verspreiden van dergelijke opnames is nadrukkelijk verboden. Het maken van foto’s tijdens een workshop of online sessie vereist toestemming van alle aanwezigen.

Screenshots van cursussen, masterclasses en andere digitale bijeenkomsten mogen in beperkte mate worden gedeeld, mits de naam van Fleur de Vos wordt vermeld en waar mogelijk gelinkt of getagd.

7.8 Bij overtreding van dit artikel kan Fleur de Vos een direct opeisbare boete instellen en kan de overtreder worden uitgesloten van de huidige en toekomstige cursussen en diensten.

Artikel 8: Klachtenprocedure en Geschillen

8.1 Als je ontevreden bent over een dienst, cursus of een ander product, vinden we dat uiteraard heel vervelend. We vragen je om eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit moet uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na het ontstaan van de klacht gebeuren, via e-mail. We stellen het op prijs als je ons de kans geeft om eventuele problemen op te lossen.

8.2 Klachten moeten schriftelijk en goed onderbouwd worden ingediend via het e-mailadres team@fleurdevos.com Fleur de Vos zal de klacht in behandeling nemen en proberen een passende oplossing te vinden. Binnen uiterlijk zeven werkdagen kun je een reactie van ons verwachten.

8.3 Het indienen van een klacht betekent niet dat je ontslagen bent van je betalingsverplichting.

8.4 Mocht je klachten hebben over privacy, dan kun je deze eerst bij ons kenbaar maken. Indien je onze oplossing niet toereikend vindt, kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.5 Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

8.6 We streven ernaar om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Fleur de Vos is gevestigd.

Artikel 9: Privacy

9.1 We respecteren je privacy en behandelen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wetten ter bescherming van privacy.

9.2 Alle persoonlijke informatie die je ons geeft, of dat nu tijdens het aankoopproces is of tijdens het gebruik van onze diensten, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

9.3 We verzamelen, gebruiken en bewaren je persoonsgegevens om je bestellingen te verwerken en onze diensten aan te bieden. We kunnen deze informatie ook gebruiken voor statistische analyses, om onze producten en diensten te verbeteren en om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Toestemming hiervoor kun je ten alle tijden intrekken. 

9.4 Voor meer informatie over hoe we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, kun je ons Privacybeleid raadplegen. Dit is te vinden op onze website onder ‘Privacy policy’.

9.5 Als je vragen of klachten hebt over je privacy, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat in ons Privacybeleid is vermeld. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat we niet op de juiste manier met je persoonsgegevens omgaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

10.1 We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit deze overeenkomst, tenzij de schade met grove opzet of door ernstige nalatigheid van onze kant  is veroorzaakt.

10.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en actuele informatie, inclusief je contactgegevens. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de door jou gegeven informatie niet correct, onvolledig of verouderd is.

10.3 Het gebruik van software, programma’s en andere materialen waarnaar we verwijzen, is op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van deze materialen, tenzij deze schade het resultaat is van opzettelijk of ernstig nalatig handelen van onze kant.

10.4 We zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of geestelijke klachten die ontstaan tijdens of na de periode dat je gebruik maakt van onze diensten of producten, tenzij het – wettelijk vereist – gaat om klachten en/of schade als gevolg van opzet of ernstige nalatigheid.

10.5 We zijn aansprakelijk voor schade aan persoonlijke bezittingen die je meeneemt naar door ons georganiseerde activiteiten, als de schade het gevolg is van onze nalatigheid. De hoogte van het te vergoeden bedrag is beperkt tot de maximale uitkering van de verzekering. Voor gevolgschade zijn we niet aansprakelijk.

10.6 Mochten we door onvoorziene omstandigheden onze verplichtingen niet kunnen nakomen, zullen we ervoor zorgen dat je je geld terugkrijgt, als dat redelijkerwijs mogelijk is.

10.7 Je vrijwaart ons voor elke schade die voortkomt uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

10.8 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst, tenzij de wet anders bepaalt. Als onze verzekering tot uitkering overgaat, is de vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd in het specifieke geval.

10.9 Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden die op enige manier gerelateerd zijn aan de door ons geleverde diensten en producten.

10.10 Fleur de Vos accepteert geen aansprakelijkheid voor letsel of schade die zou kunnen ontstaan in verband met, tijdens of na het gebruik van diensten of producten die zij aanbeveelt. Geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze diensten of producten zijn uitsluitend tussen jou en de aanbieder van het betreffende product of dienst.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Overmacht is een situatie waarin ik door omstandigheden buiten mijn controle de overeenkomst niet meer kan nakomen. Dit kan gebeuren door gebeurtenissen zoals, maar niet beperkt tot, ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of epidemie, overheidsmaatregelen of andere onvoorzienbare situaties.

11.2 Wanneer er sprake is van overmacht, zal ik je zo snel mogelijk op de hoogte brengen, of zal een waarnemer dat doen. Gedurende deze periode worden mijn verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. De duur van deze opschorting hangt af van de duur van de situatie van overmacht.

11.3 Situaties die mijn leveranciers of dienstverleners beïnvloeden en waardoor ik niet aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, worden ook beschouwd als overmacht.

11.4 In het geval van een zakelijke overeenkomst waarbij overmacht optreedt, blijft de betalingsverplichting van kracht en worden de werkzaamheden in overleg verplaatst.

11.5 Mocht je de overeenkomst willen verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen maken voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk, dan behoud ik het recht om de hiermee gepaarde kosten in rekening te brengen.

11.6 Als de situatie van overmacht blijft voortduren zonder dat er een passende oplossing wordt gevonden, hebben we beiden het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De door mij gemaakte kosten en gewerkte uren tot dat moment worden dan direct opeisbaar.

Artikel 12 – Wijzigingen in de Voorwaarden

12.1 Fleur de Vos reserveert zich het recht deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde aan te passen. Aanpassingen worden effectief vanaf het moment van publicatie op onze website.

12.2 Bij substantiële wijzigingen streven we ernaar je tijdig te informeren. Dit realiseren we door een duidelijke mededeling op onze website te plaatsen, of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in onze administratie bekend is.

12.3 Het is jouw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden periodiek te controleren op eventuele aanpassingen. Indien je na de datum van publicatie van de wijzigingen gebruik blijft maken van onze diensten, wordt dit gezien als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

12.4 Indien je de gewijzigde voorwaarden niet accepteert, heb je het recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen tot aan de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zullen zijn. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval naar rato gerestitueerd.

12.5 Indien het tijdens de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk blijkt de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen we de overeenkomst tijdig en in overleg aan. Eventuele gevolgen voor de overeengekomen levertermijn worden zo spoedig mogelijk met je gecommuniceerd.

12.6 Een wijziging of aanvulling op de overeenkomst kan de overeengekomen levertermijn beïnvloeden. In zo’n geval informeren we je zo spoedig mogelijk.

12.7 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 13 – Geldende Wetgeving en Behandeling van Geschillen

13.1 Op al onze overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 We doen beiden ons uiterste best om eventuele geschillen samen op te lossen. Als we er toch niet samen uitkomen, kunnen we ook ervoor kiezen om het probleem voor te leggen aan een onafhankelijke derde persoon of mediator.

13.3 Fleur de Vos behoudt zich het recht om een geschil aan de rechter voor te leggen, zelfs als jij de eerste bent die een geschil aankaart.

13.4 Als we een geschil of probleem hebben dat voortkomt uit onze overeenkomst, zullen we proberen dit eerst samen op te lossen. Als we geen oplossing kunnen vinden, dan zal de rechter die bevoegd is in de regio waar Fleur de Vos gevestigd is, hierover een uitspraak doen, tenzij de wet iets anders voorschrijft.

13.5 Elk recht dat je mogelijk hebt om een claim in te dienen of een bepaalde actie tegen ons te ondernemen in verband met de door ons geleverde diensten, verloopt na één jaar. Deze termijn start vanaf het moment dat je op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het bestaan van dit recht. Dit geldt onverminderd wat de wet hierover verder ook bepaalt.

13.6 Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om alle ontvangen informatie vertrouwelijk te houden. We zullen deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor het bedoeld is, tenzij wij beiden schriftelijk overeenkomen om de informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 14 – Verantwoordelijkheden en Veiligheidsmaatregelen en overige bepalingen

14.1. Fleur de Vos streeft ernaar een veilige en effectieve leeromgeving te bieden. Desondanks ben jij zelf verantwoordelijk voor het correct toepassen van de aangeleerde stof en het volgen van alle veiligheidsrichtlijnen en suggesties.

14.2 Alle cursusinhoud, diensten en producten zijn algemeen van aard en niet specifiek aangepast aan jouw persoonlijke situatie. Het vervangt nooit persoonlijk advies. Elke actie die je neemt op basis van een cursus, dienst of product van Fleur de Vos, is volledig op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

14.3 Fleur de Vos behoudt zich het recht voor om de cursusinhoud te wijzigen, uit te breiden of te beperken. Dergelijke wijzigingen zullen de kwaliteit of het doel van de cursus niet beïnvloeden.

14.4 Jouw toegang tot de cursus is persoonlijk en mag niet met anderen worden gedeeld. Het is niet toegestaan om de cursus of andere producten van Fleur de Vos gedeeltelijk of volledig te kopiëren, reproduceren of op enige andere wijze openbaar te maken.

14.5 Het is jou niet toegestaan om binnen 12 maanden na het volgen van de cursus een gelijkaardige cursus te ontwikkelen. Bij geschillen hierover ligt de bewijslast bij jou.

14.6 Je mag je ervaringen en inzichten delen via sociale media, maar het maken of delen van schermafbeeldingen of opnames van de cursus is niet toegestaan. Het delen van zoveel inhoud dat anderen de cursus via jou kunnen volgen, is ook verboden.

14.7 Het is niet toegestaan om opnames of screenshots te maken van online meetings waarbij ook andere deelnemers zichtbaar op zijn. Dit in verband met privacy en het AVG. 

14.8 Fleur de Vos kan je toegang tot de cursus weigeren als je je niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt of als je op een manier handelt die schadelijk is voor Fleur de Vos of andere cursisten.

14.9 Het is jouw verantwoordelijkheid om de cursus op tijd te volgen en eventuele materialen op te slaan voor later gebruik.

14.10 Bijdragen aan de cursus community of reacties op cursus video’s moeten respectvol en opbouwend zijn. Het plaatsen van advertenties, spam of andere ongewenste berichten is verboden. Fleur de Vos behoudt zich het recht voor om berichten die niet voldoen aan deze voorwaarden te verwijderen.

14.11 Als Fleur de Vos besluit om de cursus niet langer aan te bieden en/of offline te halen, zal zij je daar tijdig over informeren. Dit geeft je de kans om de cursus af te maken of om de inhoud te downloaden voor persoonlijk gebruik. Dit is volledig jouw eigen verantwoordelijkheid. Het stopzetten of verwijderen van de cursus door Fleur de Vos geeft jou geen recht op restitutie of enige andere vorm van vergoeding. Als dit gebeurt voordat de cursus online is gekomen, krijg je uiteraard het aankoopbedrag terug. 

14.12 Fleur de Vos zet zich in voor een veilige leeromgeving en tolereert geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of ander ongewenst gedrag. Overtreding van deze regel kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de cursus, zonder recht op restitutie of enige andere vorm van vergoeding.

14.13 Als je tijdens de cursus, bijeenkomsten of live sessies ongepast gedrag vertoont of op een andere manier het verloop van de cursus voor Fleur de Vos of andere deelnemers verstoort, kan Fleur de Vos je de toegang tot de cursus ontzeggen. Dit ontslaat je niet van de verplichting om de cursuskosten te betalen en je komt niet in aanmerking voor vergoeding of restitutie.

14.14 Je bent verplicht om alle informatie die je tijdens de cursus ontvangt, vertrouwelijk te behandelen en niet met derden te delen, tenzij Fleur de Vos je uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen.

14.15 Fleur de Vos mag de werkzaamheden naar eigen inzicht laten uitvoeren door derden, zonder dat dit afbreuk doet aan haar verplichtingen en verantwoordelijkheden onder deze Algemene Voorwaarden.

14.16 Wijzigingen in documenten die niet door Fleur de Vos zijn opgesteld, zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.17 Het is jouw plicht om positief en constructief bij te dragen aan de cursus en respect te tonen voor Fleur de Vos en de andere deelnemers. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

14.18 Fleur de Vos moedigt je aan om de kennis en vaardigheden die je tijdens de cursus opdoet, te gebruiken om je persoonlijke en/of professionele doelen te bereiken. Echter, je bent zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de geleerde stof en de resultaten die je daarmee behaalt.

14.19 Fleur de Vos behoudt zich het recht voor om cursusmateriaal naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Dit kan gebeuren op basis van feedback van cursisten, voortschrijdende inzichten, technologische ontwikkelingen of veranderingen in wet- en regelgeving.

14.20 Als cursist ben je verplicht om op de hoogte te blijven van de cursusinhoud en -updates. Dit betekent dat je regelmatig moet inloggen op het cursus platform en je e-mail moet controleren op updates.

14.21 Het is jouw verantwoordelijkheid om je inloggegevens voor het cursus platform veilig te bewaren. Bij vermoeden van misbruik is het jouw plicht dit onmiddellijk te melden aan Fleur de Vos.

14.22 Fleur de Vos is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit technische problemen aan jouw kant, zoals een trage internetverbinding, verouderde software of defecte apparatuur.

14.23 Fleur de Vos biedt geen garantie voor de geadverteerde resultaten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Jouw inspanning en resultaten zijn volledig je eigen verantwoordelijkheid.

14.24 De cursussen, producten en content van Fleur de Vos kunnen affiliate links bevatten. Dit heeft geen invloed op de integriteit van de cursusinhoud of het cursusmateriaal, zoals werkboeken. Fleur de Vos beveelt alleen aan wat ze zelf gebruikt of waar ze achter staat.

14.25 Kom je een kapotte link tegen? meldt dit zo snel mogelijk aan Fleur de Vos zodat wij deze kunnen repareren. 

14.26 Wij waarderen altijd de input van cursisten, heb je tips of toevoegingen voor de content van Fleur de Vos? Dan kun je dit mailen naar via team@fleurdevos.com
Fleur de Vos behoudt zich echter het recht om alle door jou geleverde informatie naast zich neer te leggen.

Algemene voorwaarden opgesteld te Amsterdam op 18 mei 2023. 

Op deze algemene voorwaarden berust © copyright en is intellectueel eigendom van Fleur de Vos.
Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, aangepast of op andere manieren worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.